Preuzmite aplikaciju

Izjava o privatnosti

Podaci voditelja obrade podataka:
Naziv društva: YOLO TECHNOLOGY d.o.o. za trgovinu
Sjedište: 31000 Osijek, Ivana Frana Gundulića 5/II.
Matični broj subjekta: 030205217
E-pošta putem: www.yolobook.com/hr
(u daljem nastavku: YOLO)

Opće odredbe:

U YOLO-u poštujemo privatnost naših kupaca, naručitelja, korisnika naših usluga, onih koji se zanimaju za naše usluge/proizvode, kao i ostalih osoba koji se pojavljuju na fotografijama (u daljem nastavku: Ispitanik). Svi osobni podaci dobiveni od Ispitanika služe za izvršenje ugovora, popravljanje odnosno poboljšanje kvaliteta naše ponude. Zaštita i sigurnost osobnih podataka koje su Ispitanici dali je izuzetno bitna za YOLO. Zaštita osobnih podataka Ispitanika je za YOLO obveza na koju obraćamo posebnu pozornost za vrijeme cijelog poslovnog procesa. Naši suradnici obvezni su sačuvati tajnost osobnih podataka, uz pridržavanje važećih propisa za zaštitu podataka.

Ove informacije o privatnosti daju se sukladno članku 13. Uredbe EU 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (dalje: GDPR), a koji definira koji se osobni podaci Ispitanika registriraju prilikom posjeta Internetskoj stranici www.yolobook.com/hr (dalje: „Internetska stranica“), odnosno prilikom naručivanja naših proizvoda putem aplikacije, kao i kako YOLO koristi te osobne podatke. Zato, molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Izjavu o privatnosti jer sadrži važne informacije o tome koje podatke prikupljamo, za koje svrhe, koja prava imate u pogledu tih podataka i druge informacije o zaštiti osobnih podataka.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka Ispitanika

Kada Ispitanik koristi našu Internetsku stranicu ili aplikaciju u svrhe upoznavanja sa našom ponudom ili narudžbe naših proizvoda, kao i kada Ispitanik komunicira sa nama (putem e-mail-a), YOLO prikuplja određene osobne podatke Ispitanika, podatke na koji način YOLO može kontaktirati Ispitanika, kao i određene tehničke podatke. Općenito govoreći, YOLO po automatizmu prikuplja tehničke podatke o načinu na koji Ispitanik koristi Internetsku stranicu i aplikaciju, i podatke ponašanja koji nam omogućavaju da razumijemo kako na Ispitanike djeluju proizvodi i ponude YOLO-a. Ovi podaci su nam dostupni putem usluga treće strane, kao što je Google Analytics.

A) Kada Ispitanik koristi našu Internet stranicu:

Ako Ispitanik posjeti našu Internetsku stranicu, onda će naš mrežni poslužitelj temeljem općih postavki pretrage, privremeno pohraniti određene osobne podatke Ispitanika, kao što je OAuth token koji se koristi za identifikaciju veze. Ovi osobni podaci se sukladno s propisima, nakon prestanka korištenja Internetske stranice brišu. Osim navedenog, osobne podatke YOLO samo onda obrađuje ako osobne podatke Ispitanik preda dobrovoljno, npr. prilikom registriranja na Internetskoj stranici, prilikom narudžbe, ili vezano za ispunjenje narudžbe, raspisivanja nagradnog natječaja ili online prijave. Redovito, osobni podaci koji se traže od Ispitanika, a u svrhe zaprimanja narudžbe i njene dostave, su ime, prezime, željena adresa za dostavljanje proizvoda, broj telefona i e-mail.

Fotografije Ispitanika koriste se isključivo za izradu foto-proizvoda. Nakon predaje narudžbe, fotografije Ispitanika pohranjuju se do 14 dana, u cilju obrade dodatnih narudžbi ili eventualnih prigovora. Nakon toga se fotografije nepovratno brišu.

B) Kada ispitanik koristi našu aplikaciju

Ako Ispitanik posjeti našu aplikaciju, onda prikupljamo podatak o verziji aplikacije koju Ispitanik koristi. Osim navedenog, osobne podatke YOLO samo onda obrađuje ako osobne podatke Ispitanik preda dobrovoljno. npr. prilikom registriranja na Internetskoj stranici, prilikom narudžbe, ili vezano za ispunjenje narudžbe, raspisivanja nagradnog natječaja ili online prijave. Redovito, osobni podaci koji se traže od Ispitanika, a u svrhe zaprimanja narudžbe i njene dostave, su ime, prezime, željena adresa za dostavljanje proizvoda, broj telefona i e-mail.

Fotografije Ispitanika koriste se isključivo za izradu foto-proizvoda. Nakon predaje narudžbe, fotografije Ispitanika pohranjuju se do 14 dana, u cilju obrade dodatnih narudžbi ili eventualnih prigovora. Nakon toga se fotografije nepovratno brišu.

Prijenos podataka

Imajući u vidu da se naplata proizvoda vrši pouzećem, tj. posredstvom kurirske službe, za potrebu obrade i provedbe plaćanja YOLO će potrebnu količinu osobnih podataka Ispitanika proslijediti kurirskoj službi sa kojom ima zaključen ugovor.

Prijenos osobnih podataka državnim organima može se obavljati samo u skladu s obvezujućim propisima. Bez izričite suglasnosti Ispitanika, njihovi se osobni podaci se ne smiju otkriti trećim privatnim osobama.
Suradnici YOLO-a su obvezni pridržavati se pravila o čuvanju i povjerljivosti podataka kao i važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.

U cilju osiguranja visoke razine dostupnosti naših proizvoda kupcima, korisnicima i drugim klijentima, surađujemo s pružateljima usluga i izvan područja Europske Unije. Takvi vanjski pružatelji usluga dužni su osigurati da se osobni podaci koje YOLO proslijedi i koje oni obrađuju, obrađuju uz potpuno poštivanje svih relevantnih odredbi GDPR-a. Kako bi se u potpunosti mogla održati visoka razina zahtjeva zaštite podataka, YOLO redovito kontrolira da li se takvi vanjski pružatelji usluga pridržavaju pravila GDPR-a.

YOLO povjerava drugim društvima i pojedincima ispunjavanje pojedinih dijelova usluge, kao na primjer pakiranje, slanje i dostavu naručenih proizvoda. Takvi pružatelji usluga imaju pristup onim osobnim podacima Ispitanika koji su potrebni za izvršenje ugovorene usluge i smiju ih koristiti samo za tu svrhu. Takvi pružatelji usluga smatraju se izvršiteljima obrade u smislu GDPR-s, te su obvezni podatke koristiti i obrađivati isključivo u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka kao i ovom Izjavom o povjerljivosti. Izvršitelji obrade podataka moraju na takav način obrađivati osobne podatke, da uz poduzimanje odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera osiguraju odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući i zaštitu protiv nedopuštene ili bespravne obrade podataka, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Zato izvršitelji obrade podataka tijekom ugovorno-pravnog odnosa s YOLO-om obraćaju posebnu pozornost na pridržavanje propisa zaštite podataka i tajnosti te YOLO kontrolira njihov rad, osim rada kurirske službe. Izvršitelji obrade podataka ne donose samostalne odluke o obradi podataka, već imaju obvezu postupiti prema dobivenim uputama i isključivo u skladu s ugovorom sklopljenim s YOLO-om.

Pružatelj usluga udomljavanja - izvršitelj obrade

YOLO APP TECHNOLOGY
Sjedište: 31000 Osijek, Ivana Frana Gundulića 5/II
Matični broj subjekta: 030205217
E-pošta putem: www.yolobook.com/hr
Kuriri / dostava:
HP - Hrvatska pošta d.d.
Sjedište: 10000 Zagreb, Jurišićeva 13 OIB: 87311810356
E-pošta putem: www.posta.hr

Obrada i svrha obrade podataka

Osobni podaci koje je Ispitanik dao koriste se u svrhu obrade i ispunjenja narudžbe te se daju na dobrovoljno. Ukoliko Ispitanik ne da svoje osobne podatke YOLO-u, neće moći predati narudžbu niti će je YOLO moći obraditi i izvršiti. Privolu za obradu osobnih podataka mogu dati osobe s navršenih 16 godina ili više, dok za osobe mlađe od 16 godina privolu može dati roditelj ili skrbnik.

Osobni podaci Ispitanika koriste se u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka isključivo u svrhu za koju su prikupljeni te s ciljem očuvanja opravdanih poslovnih interesa YOLO-a, posebno za potrebe tehničkog administriranja Internetske stranice i aplikacije.

Osobne podatke Ispitanika koristimo za potrebe anketa vezanih za program proizvoda koje nudi YOLO i u marketinške svrhe samo ako je Ispitanik za to prethodno dao svoju suglasnost. Smatra se da je Ispitanik dao svoju suglasnost u trenutku predaje porudžbine. Ispitanik svoju suglasnost za obradu u marketinške svrhe može u svakom trenutku povući.

Obavještenja
U svrhe obavještavanja o uslugama i proizvodima, e-mail adresa i broj telefona Ispitanika koriste se za samostalne marketinške svrhe sve dok se Ispitanik ne odjavi. Odjava je moguća u svakom trenutku i može se napraviti putem internetske adrese www.yolobook.com/hr. Osnova za korištenje ovih podataka je članak 6., stavak (1) točka f) GDPR-a.
Prema važećim propisima o zaštiti osobnih podataka Ispitanik ima pravo na vlastiti zahtjev pristupiti svojim osobnim podacima, zatražiti ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade podataka koji se odnose na Ispitanika i pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka.

Sigurnosne mjere vezane za obradu podataka
Primjenom odgovarajućih opsežnih tehničkih i organizacijskih mjera, YOLO osigurava odgovarajuću sigurnost osobnih podataka i pruža odgovarajuću zaštitu protiv nedopuštene ili bespravne obrade podataka, slučajnog ili namjernog manipuliranja s podacima, gubljenja podataka, uništenja ili oštećenja. Naši sigurnosni postupci se neprekidno kontroliraju i ažuriraju sukladno s tehnološkim razvojem.

Prava Ispitanika:
Vezano za obradu njegovih osobnih podataka, Ispitanik ima GDPR-om zajamčena sljedeća prava:
Pravo Ispitanika na pristup (čl. 15 GDPR-a)
Ispitanik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima informacijama navedenim u čl. 15 GDPR-a.
Pravo na ispravak i brisanje (čl. 16 i 17. GDPR-a)
Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega i pravo dopuniti nepotpune osobne podatke.
Ispitanik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 17 GDPR-a, npr. ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni.
Pravo na ograničenje obrade (čl. 18 GDPR-a)
Ispitanik ima pravo ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjen jedan od uvjeta iz čl. 18 GDPR-a, npr. Ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka.
Pravo na prenosivost podataka (čl. 20 GDPR-a)
U određenim slučajevima, koji su navedeni u čl. 20 GDPR-a, Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu odnosno pravo zatražiti prijenos tih podataka drugom voditelju obrade.
Pravo na prigovor (čl. 21 GDPR-a)
U slučaju obrade podataka temeljem čl. 6., stavak 1. točka f) (obrada podataka za potrebe legitimnog interesa) ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. YOLO tada više neće obrađivati osobne podatke Ispitanika osim ako ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu (čl. 77 GDPR-a)
Ako Ispitanik smatra da je YOLO prekršio njegova prava povezana sa zaštitom osobnih podataka, onda molimo da stupi s nama u kontakt putem adrese e-pošte www.yolobook.com/hr kako bismo pokušali pronaći rješenje situacije.
Ne dovodeći u pitanje druga upravna ili sudska pravna sredstva, svaki Ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu tijelu nadležnom za nadzor nad propisima o zaštiti osobnih podataka, osobito u državi Europske unije u kojoj ima uobičajeno boravište, u kojoj je njegovo radno mjesto ili mjesto navodnog kršenja, ako ispitanik smatra da obrada osobnih podataka koja se odnosi na njega krši odredbe GDPR-a.
Nadležno tijelo u smislu prethodnog stavka u Republici Hrvatskoj je:
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14
HR - 10 000 Zagreb
Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr Web: www.azop.hr