Preuzmite aplikaciju

Opšti uslovi poslovanja

Uvod

Poštovani korisnici, molimo Vas da pre korišćenja naših usluga i naručivanja naših proizvoda, pažljivo pročitate sledeće Opšte uslove poslovanja (u daljem tekstu: Opšti uslovi) i Pravilnik o privatnosti (u daljem tekstu: Pravilnik). Svaka poseta našoj internet prezentaciji i mobilnoj aplikaciji (u daljem tekstu: aplikacija ili Yolobook aplikacija) znači da ste ove Opšte uslove i Pravilnik pročitali i da se sa njima slažete u celosti. Ukoliko oni za Vas nisu prihvatljivi, molimo Vas da ne koristite naše usluge, niti aplikaciju.

Yolobook aplikacija Vam omogućava korišćenje naših usluga i sadržaja u potpunosti prema Opštim uslovima navedenim u daljem tekstu, i svakim daljim pristupom internet prezentaciji www.yolobook.rs i Yolobook aplikaciji smatra se da ste se sa njima saglasili i da ćete sve sadržaje koristiti prema sopstvenoj odgovornosti i isključivo za lične (nekomercijalne) potrebe.

Informacije o nama

Poslovno ime: YOLO TECHNOLOGY DOO BEOGRAD-STARI GRAD
Adresa: Bulevar vojvode Bojovića 8
Sedište (i pošta): 11070 Beograd
MB: 21343498
PIB: 110367012
Kontakt telefon: +381 63 8625 787
Email: office@yolobook.rs.

Primena

Ovi Opšti uslovi poslovanja imaju svojstvo ugovora između:

  1. Privrednog društva ,,YOLO TECHNOLOGY DOO BEOGRAD-STARI GRAD” (u daljem tekstu: YOLO TECHNOLOGY DOO ili YOLO), i
  2. Svakog pojedinačnog korisnika aplikacije (u daljem tekstu Korisnik ili Kupac).

Na ugovorni odnos između YOLO-a i Korisnika primenjuju se isključivo dole navedena pravila i uslovi u verziji koja se objavljuje na internet prezentaciji www.yolobook.rs i koja važi u trenutku poručivanja.

Supsidijarno, na ugovorni odnos se primenjuju i drugi relevantni propisi R. Srbije (Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obligacionim odnosima i dr.), osim ako što drugo nije ugovoreno ovim Opštim uslovima.

Ove Opšte uslove za potrebe svoje online-porudžbine Korisnik može sačuvati na svom računaru, mobilnom uređaju i/ili ih odštampati.

Ugovorne strane

Prodaju proizvoda putem Yolobook aplikacije vrši YOLO TECHNOLOGY DOO sa poslovnim sedištem u Beogradu.

Korisnik, u svojstvu kupca, je punoletno poslovno sposobno lice. Ukoliko to nije, kupovinu u njegovo ime može izvršiti njegov zakonski zastupnik (roditelj, staratelj i dr. lice).

Zaključenje ugovora

Korisnik putem aplikacije daje YOLO-u porudžbinu za izradu foto albuma i / ili proizvoda povezanih s fotografijama (u daljem tekstu: roba) dostavljajući fotografije u elektronskom obliku i lične podatke. Klikom na link „Poruči“ Korisnik predaje obavezujuću ponudu za zaključenje ugovora.

Pre konačne predaje porudžbine, Korisnik svoje dostavljene podatke može u bilo kom trenutku pregledati i/ili izmeniti, uočiti eventualne greške pri unosu, te ih ispraviti pre konačne potvrde porudžbine klikom na link „Poruči“. Svaki dalji zahtevi Korisnika posle predaje porudžbine su isključeni.

Ugovor je zaključen kada YOLO potvrdi Korisniku prijem porudžbine na adresu elektronske pošte Korisnika.

Cena

Roba se isporučuje po cenama važećim na dan predaje porudžbine od strane Korisnika, a koje su navedene na internet prezentaciji www.yolobook.rs i u aplikaciji.

Cena proizvoda će u svakom trenutku biti navedena na internet prezentaciji www.yolobook.rs i u aplikaciji, osim u slučaju očigledne greške. YOLO nastoji da navede tačne cene, pa ipak softverske (računarski sistem) ili ljudske greške su moguće. Ako YOLO primeti grešku u ceni bilo kog proizvoda koji je Korisnik naručio, o tome će obavestiti Korisnika što je moguće ranije, objašnjavajući grešku, navodeći pravu cenu i pružajući Korisniku opciju potvrđivanja ili otkazivanja porudžbine. Ukoliko YOLO ne uspe da stupi u kontakt sa Korisnikom, neće obraditi porudžbinu, smatraće da je porudžbina otkazana i vratiće Korisniku, eventualno, plaćeni iznos u celosti.

Korisnik treba da obavesti YOLO ako primeti pogrešne niže cene (čak i nakon što YOLO pošalje Korisniku Potvrdu prijema porudžbine) ako je greška u ceni očigledna i nesumnjiva i ako se razumno može prepoznati kao pogrešna cena.

Ukupna cena za robu sastoji se od vrednosti porudžbine u koju je uračunat porez na dodatu vrednost i nema skrivenih troškova.

Nepostojanje prava Korisnika na odustanak od ugovora

U skladu sa tač. 3. st. 1. čl. 37. Zakona o zaštiti potrošača ('Sl. glasnik RS', br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon o zaštiti potrošača ili ZZP), a u vezi sa tač. 6. st. 1. čl. 27. ZZP-a, Korisnik nema pravo opoziva porudžbine nakon što je YOLO potvrdio prihvat (tj. nema pravo na odustanak od ugovora), jer se fotografije, foto albumi i/ili proizvodi povezani sa fotografijama (roba) izrađuju prema zahtevima iz porudžbine Korisnika i kao takvi su jasno personalizovani.

Dostava i isporuka

Dostava odnosno isporuka robe na kućnu ili drugu odgovarajuću adresu obavlja se posredstvom kurirske službe, a prema uslovima navedenim na internet prezentaciji www.yolobook.rs i u aplikaciji za svaku pojedinu porudžbinu, osim ako između YOLO-a i Korisnika nije nešto drugo ugovoreno.

Vreme potrebno za dostavu je navedeno unapred u postupku poručivanja. U slučaju kašnjenja sa isporukom, Korisnik nema pravo na naknadu štete, osim ako je kašnjenje prouzrokovano krajnjom nepažnjom ili namerom YOLO-a.

U slučaju da Korisnik ne preuzme robu, YOLO zadržava pravo u celosti da namiri potraživanje na osnovu pružene usluge, kao i opravdano učinjene troškove u vezi s pružanjem usluga. YOLO u tom slučaju ne odgovara za slučajnu propast ili oštećenje robe.

Plaćanje

Poručenu robu Korisnik plaća pouzećem ili platnom karticom.

Bezbednosti plaćanja platnom karticom

Poverljivost podataka Korisnika zaštićena je i osigurana SSL enkripcijom.

Prilikom plaćanja preko mreže, stranice su osigurane Secure Socket Layer (SSL) protokolom sa 128-obitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija predstavlja postupak kodiranja podataka u svrhu sprečavanja neovlašćenog pristupa tokom prenosa podataka. Ovo omogućava bezbedan prenos podataka, a sprečava neovlašćen pristup podacima tokom komunikacije između Korisnika i Monri WebPay Payment Gateway i obrnuto.

Monri WebPay Payment Gateway i finansijske institucije razmenjuju podatke preko njihove virtuelne privatne mreže (tzv. VPN – virtual private network) koja je takođe zaštićena od neovlašćenog pristupa. Monri Payments je pružalac platnih usluga sa certifikatom PCI DSS nivo 1. Monri je član Payten.

Brojevi platne kartice ne skladište se kod prodavca (YOLO) i neovlašćene osobe nemaju pristup njima.

Povraćaj

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Yolo Technology je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Pravo svojine na robi

Roba ostaje u svojini YOLO-a sve do potpunog plaćanja celokupne cene za robu iz konkretne porudžbine.

Odgovornost za saobraznost robe

Roba nije saobrazna ugovoru ako ne odgovara tehničkim normama za razvijanje i obradu digitalnih fotografija.

Roba nije saobrazna ugovoru i ako ne ispunjava uslove i kriterijume iz člana 50. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik je dužan vidljive nedostatke na isporučenoj robi, koji se mogu uočiti uobičajenim pregledom, reklamirati odmah po isporuci, a najkasnije u roku od osam dana po prijemu robe, u suprotnom, gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada. Kasnija reklamacija vidljivih nedostataka je isključena.

Skriveni nedostaci mogu se reklamirati u roku od osam dana od dana kada je Korisnik nedostatak otkrio.

YOLO je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prijema robe od strane Korisnika.

Kod opravdanih reklamacija Korisnik ima pravo da zahteva da nesaobraznost robe YOLO otkloni zamenom. Ako zamena nije moguća, Korisnik ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora (refundacija novca i povrat robe).

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 (šest) meseci od dana prijema robe od strane Korisnika, Korisnik ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Reklamacija se može podneti elektronskim putem preko internet prezentacije www.yolobook.rs, poštom na adresu Bulevar vojvode Bojovića 8, 11000 Beograd, naslovljenu na ime YOLO TECHNOLOGY DOO, ili usmeno na zapisnik na navedenoj adresi.

Korisnik ne može da zahteva raskid ugovora ako je nesaobraznost robe neznatna.

Odgovornost za štetu

YOLO odgovara za štete na robi do trenutka njene isporuke.

Odgovornost YOLO-a za oštećenja ili gubitak fotografija na nosačima podataka Korisnika ili YOLO-a, kao i gubitak fotografija tokom elektronskog prenosa podataka ili prenosa preko računarskih mreža ili dok su pohranjene na serveru je isključena.

YOLO će nastojati da usluge koje pruža budu uvek dostupne, međutim usled okolnosti koje spadaju u redovno održavanje sistema ili servera može doći do nemogućnosti pristupa aplikaciji. YOLO neće odgovarati za eventualne štete nastale povodom toga

Zaštita podataka i Pravilnik o privatnosti

Korisnik je upoznat i saglasan da se njegovi lični podaci, koji su potrebni za realizaciju porudžbine i arhiviranje, sačuvaju na nosače podataka. Korisnik je upoznat i saglasan da se njegovi lični podaci prikupljaju, obrađuju i koriste u svrhe realizacije porudžbine i obaveštavanja Korisnika o proizvodnom asortimanu i uslugama YOLO-a.

YOLO sa svim podacima postupa poverljivo i iste prenosi kurirskoj službi (poštanskom operateru sa kojim ima zaključen ugovor) samo u onom nužnom obimu potrebnom za isporuku poručene robe. YOLO može obelodaniti podatke Korisnika i svojim poslovnim saradnicima poput knjigovodstvene agencije, pružaoca usluge servera i pružaoca informaciono-komunikacionih usluga (IT), ali samo u onom nužnom obimu i u svrhe specifične njihovim osnovnim uslugama koje pružaju YOLO-u. YOLO ne obelodanjuje, ne prosleđuje, niti na bilo koji drugi način dostavlja lične podatke Korisnika trećim licima.

Više informacija o načinu na koji YOLO postupa sa podacima Korisnika videti u posebnom Pravilniku o privatnosti koji je dostupan na internet prezentaciji www.yolobook.rs i u aplikaciji.

Korisnik ima pravo opozvati svoju saglasnost za preduzimanje radnji iz stava 1. i 2. ovog člana u svako doba sa budućim učinkom. YOLO se u slučaju opoziva obavezuje na trenutno brisanje svih ličnih podataka Korisnika, osim ukoliko je to suprotno imperativnim propisima i ako postupak po određenoj porudžbini nije do kraja realizovan.

YOLO ne odgovara za gubitak podataka Korisnika predanih prilikom poručivanja robe, osim u slučaju namere ili grube nepažnje. Korisnik vodi računa za posedovanje kopija podataka koje je prilikom porudžbine predao YOLO-u na obradu.

YOLO ne osigurava podatke koje je dostavio Korisnik. Fotografije koje je Korisnik u okviru porudžbine predao YOLO-u brišu se 30 dana po predaji poruždbine.

Pravo intelektualne svojine i kazneni propisi

Korisnik je odgovoran za sadržaje predatih fotografija za izradu robe. Kod svih porudžbina koje Korisnik preda YOLO-u pretpostavlja se da Korisnik ima sva potrebna prava intelektualne svojine (uključujući, ali ne ograničavajući se na, autorska prava, žig i dr.), kao i druga prava u pogledu sadržaja iz porudžbina.

Korisnik je isključivo odgovoran za sve posledice koje nastanu zbog mogućih povreda, te je obavezan da YOLO oslobodi bilo kakve odgovornosti, ili naknadi bilo kakvu štetu ili troškove, u slučaju povrede tih prava intelektualne svojine i drugih prava na predatim sadržajima.

PPredajom porudžbine YOLO-u Korisnik garantuje da se sadržajima predatih fotografija ne krše kazneni propisi, a posebno ne oni propisi koji se odnose na širenje dečije pornografije. Ako YOLO sazna za postupanje protivno kaznenim propisima, odmah će o tome obavestiti nadležne organe.

YOLO zadržava pravo da odbije tj. ne prihvati porudžbinu, ako nađe za shodno da je sadržaj porudžbine neprimeren ili iz bilo kojih drugih razloga neprihvatljiv, a o čemu će blagovremeno obavestiti Korisnika.

Završne odredbe

YOLO može menjati ove Opšte uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali pravila i uslove koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obavezujući.

Mesto ispunjenja svih obaveza iz ugovornog odnosa je sedište YOLO-a.

Ukoliko pojedine odredbe ugovora sa Korisnikom postanu u celosti ili delimično ništave, to neće uticati na pravnu valjanost preostalih odredbi ugovora.

U slučaju pravnih sporova u vezi sa ovim ugovornim odnosom primenjuje se zakonodavstvo Republike Srbije.

Ugovorne strane će nastojati da sve sporove ili nesuglasice koji nastanu iz ili u vezi sa ovim ugovorom rešavaju mirnim putem. Ukoliko to nije moguće, sporovi će se rešavati pred mesno i stvarno nadležnim sudom u R. Srbiji.

U slučaju bilo kojih pitanja i dodatnih informacija možete nam se obratiti putem elektronske pošte, koristeći obrazac za kontakt, na internet prezentaciji www.yolobook.rs ili u slobodnoj formi na adresi office@yolobook.rs..

Napomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata